Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze partners bij de ontwikkeling van onze leerlingen en hun kinderen. Op allerlei manieren kunnen ouders invulling geven aan hun betrokkenheid bij school. Zo kunnen ouders zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR), de klassenouderraad (KLOR), vrijwilligerswerk doen in onze schoolbibliotheek, zich inzetten als leesouder, helpen bij het onderhoud van ons avonturenplein, begeleiden tijdens schoolreisjes, sportactiviteiten of culturele uitstapjes. Bij speciale thema’s of projecten zijn ouders van harte welkom om te vertellen of bij een activiteit te assisteren die over hun beroep of achtergrond gaan. 

Ouders die een steentje hierin willen en kunnen bijdragen, kunnen contact opnemen met de leerkracht of met een ouder uit de MR of KLOR.  

Ouders/verzorgers zijn iedere dag welkom op school om met de leerkracht de ontwikkeling van het kind te bespreken en zijn/haar vragen te stellen. Hiervoor is gelegenheid aan het einde van elke schooldag. Het kan voorkomen dat een leraar een andere afspraak of overleg gepland heeft. In dat geval maakt hij/zij met de ouder een nieuwe afspraak. Elk schooljaar starten we met een info-avond voor ouders in de klas van hun kinderen. Tijdens deze avond geven we gerichte informatie over het nieuwe schooljaar en de gang van zaken in de groep. De informatieblokken zijn zo gepland dat ouders met meerdere kinderen op onze school, in alle groepen de informatie-bijeenkomst kunnen bijwonen. Twee a drie maal per jaar organiseren we ouderavonden, waarvoor de ouders een schriftelijke uitnodiging ontvangen en waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.  

Door het jaar heen organiseren wij allerlei activiteiten om de ouders te betrekken bij het onderwijs. Er zijn een of meerdere algemene  ouderinformatie-avonden en we organiseren voor elke vakantie een inloop-moment voor ouders en kinderen. Eenmaal per jaar is er een grote tentoonstelling ter afsluiting van ons jaarlijkse schoolbrede “grote project”, bestemd voor ouders, familieleden, buren en alle andere geïnteresseerden. 

Alle activiteiten staan vermeld op onze jaarkalender op deze website  en kondigen we aan in onze nieuwsbrief, die in elke eerste week van een maand digitaal verschijnt.