• Salto School De Tempel

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van de leerlingen volgen we systematisch met ons digitale leerlingenvolgsysteem. Door binnen ons montessori-Spilcentrum met dezelfde methodieken en systemen te werken en veelvuldig overleg hebben over de kinderen, is er sprake van een doorgaande en ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar binnen ons Spilcentrum. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde als kinderen in hun voorschoolse periode de voorzieningen van ons Spilcentrum gebruikt.

We hebben gekozen voor het Cito-leerlingvolgsysteem, dat aan de hand van objectieve criteria de cognitieve ontwikkeling van elk individueel kind en van elke jaargroep in kaart brengt. Hiervoor nemen we 2 maal per jaar methode-onafhankelijke Cito-toetsen af, in januari en in juni. Voor de eindtoets van groep 8 hebben we gekozen voor de adaptieve, digitale eindtoets van “Route 8”, om goed te kunnen voldoen aan de diversiteit binnen onze school. De eindtoets wordt afgenomen in april.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we voor het jonge kind (2-6 jaar) Pravoo en vanaf groep 3 SCOL. Het volgsysteem voor het oudere kind bevat ook leerlingenmodules, waarin het kind zelf informatie geeft over de eigen schoolbeleving en ontwikkeling binnen de groep.

Zijn er belemmeringen zichtbaar in het leer- en/of ontwikkelingsproces, dan bespreken we dat zo spoedig mogelijk met ouders en bekijken of/welke speciale begeleiding nodig is. Indien nodig schakelen we interne en externe deskundigen hierbij in.

Verloopt de ontwikkeling van een kind zonder belemmeringen, dan nodigen we ouders 2 a 3 maal per jaar uit voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling en resultaten van de leerling. Dit gebeurt voor de groepen 2 t/m 7 aan de hand van een uitgebreid verslag, waarin alle aspecten van de ontwikkeling van het kind beschreven zijn. In het eerste jaar maakt de leraar samen met de leerling een plakboek, waardoor een mooi en waardevol beeld ontstaat van de ontwikkeling in het eerste jaar op de basisschool.  Tijdens het oudergesprek hebben ouders de ruimte om hun vragen te stellen aan en bijzonderheden te bespreken met de leraar.