• Salto School De Tempel

Ouderbetrokkenheid

Bij ons staat de ontplooiing van het kind centraal. Samenwerking tussen de ouders en het team is daarbij van groot belang.

De nieuwste inzichten over de rol en invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van het kind stellen we centraal in onze aanpak. Onze aanpak heeft 4 ingrediënten:

1. de “nieuwjaarsbijeenkomst”

De eerste schooldag begint gezamenlijk en ongedwongen in de klas van het kind. Ouders komen mee naar school en zien waar hun kind zit, welke klasgenootjes het heeft en welke werkjes en materialen er zijn. Ook kunnen ze kennismaken met de andere ouders in de klas.

Doel: betrokkenheid bij de nieuwe groep en ieder die daar een rol in heeft.  

 

2. de klasseninformatie op de mail

Ouders krijgen op de laatste dag van de zomervakantie alle praktische informatie per mail toegestuurd over de gang van zaken in de klas van uw kind. Ook alle andere schoolcommunicatie gebeurt zo veel mogelijk per mail. Alle informatie staat ook op de website.

Doel:  efficiënte informatieverstrekking.

 

3. het startgesprek

In de eerste maand van het nieuwe jaar heeft elke ouder een persoonlijk gesprek met de leerkracht. Hierin delen ouder en leerkracht hun informatie en verwachtingen en maken afspraken over de begeleiding. Ook stemmen zij af hoe vaak en op welke manier ouder en leerkracht contact hebben over de ontwikkeling en begeleiding. Zo ontstaat voor elke ouder een individueel gespreksarrangement.

Doel: contact, informatie, vertrouwen en verbondenheid, meteen vanaf het begin.

 

4. het individuele gespreksarrangement

De ontwikkeling van elk kind verloopt anders. Op basis van de behoeften van het kind en haar/zijn ouder(s), maken we individuele afspraken met alle ouders. In het gespreksarrangement staat hoe vaak, wanneer en op welke manier er contact is tussen de ouder(s) en de leerkracht over de ontwikkeling van het kind.

Doel: efficiënt en op maat werken op basis van de behoefte van het kind en de ouder.

 

Ooders kunnen op allerlei manieren participeren in de school. Zij kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR), de klassenouderraad (KLOR), vrijwilligerswerk doen in onze schoolbibliotheek, zich inzetten als leesouder, helpen bij het onderhoud van ons avonturenplein, helpen bij de begeleiding tijdens schooluitstapjes, sportactiviteiten of culturele uitstapjes. Ook bij speciale thema’s of projecten zijn ouders van harte welkom, zowel bij de organisatie en uitvoering als de afsluitende presentatie of tentoonstelling.

Ouders die een steentje hierin willen en kunnen bijdragen, kunnen contact opnemen met de leerkracht of met een ouder uit de MR of KLOR.  

Door het jaar heen organiseren wij activiteiten om de ouders, grootouders en andere betrokkenen te betrekken bij het onderwijs. Er zijn ouderinformatie-avonden en we organiseren inloopmomenten en presentaties voor ouders en kinderen. Eenmaal per jaar is er een grote tentoonstelling ter afsluiting van ons jaarlijkse schoolbrede “grote project”, speciaal voor ouders, familieleden, buren en alle andere geïnteresseerden. 

Al onze activiteiten staan vermeld op onze jaarkalender op deze website  en kondigen we aan in onze nieuwsbrief, die rond de eerste van elke maand digitaal verschijnt.